Feedbackweken 2024

Jullie hebben in grote getalen feedback aan ons gegeven tijdens de feedbackweken! Ruim 250 docenten en leerlingen vulden onze vragenlijst in. In deze blog delen we de meest opvallende resultaten met jullie. 

Feedback collega’s

Taalniveaus

De lesstof wordt door collega’s goed op niveau geschat, maar een aantal collega’s vindt het taalniveau voor sommige leerlingen nog pittig. In de komende zomerupdate gaan we daarom verder differentiëren op taal voor de verschillende schoolniveaus. De eerste slag slaan we met burgerschap. De lessen voor de onderbouw worden al op twee niveaus aangeboden. Voor de bovenbouwlessen burgerschap komen er drie taalniveaus, zodat je makkelijker kunt differentiëren in jouw klas. Bij maatschappijleer en maatschappijkunde voeren we de differentiatie op taalniveau stapsgewijs in. 

Didactiek

Wat we beogen met onze methode (actueel aantrekkelijk lesmateriaal in de beleving van de leerling) komt goed bij jullie over. Ook de didactische werkvormen worden positief ontvangen. Methode M wordt gezien als actueel, interactief, mooi vormgegeven, gebruiksvriendelijk, vol afwisseling en aansprekend voor leerlingen: 

“Methode M is een mooie interactieve methode met ondersteunend beeldmateriaal, dit maakt het aantrekkelijk voor leerlingen. Actuele items komen in de methode voor. Leerlingen vinden de filmpjes vaak interessant en dit levert dan een mooi gesprek op. Daarnaast zitten er verschillende werkvormen in die je ook kan gebruiken voor praktische opdrachten.” 
De lesstof is: De opdrachten zijn: Het taalniveau is: 
Goed op niveau (82 %) Goed op niveau (68%) Goed op niveau (73 %) 
Te moeilijk           (14 %) Te makkelijk        (23 %) Te moeilijk            (27 %) 
Te makkelijk        (4 %) Te moeilijk            (9 %) Te makkelijk       (0%) 
Uitkomst docentenfeedback 2024

Feedback leerlingen

Ook leerlingen zijn blij met Methode M.  Ze noemen de lesmethodes overzichtelijk, duidelijk, compleet en fijn om online mee te werken. De video’s en test jezelf worden erg vaak genoemd als leuk en handig. “Methode M is leuk en je leert er veel van tegelijk!” en “Het is een erg overzichtelijk programma wat ervoor zorgt dat ik fijn kan werken.” 

Bezoek ons helpcentrum

Het valt ons op dat nog niet alle collega’s en leerlingen alle functionaliteiten van onze methodes weten te vinden. Daarom hebben we ze allemaal voor jullie op een rijtje gezet met een duidelijke uitleg in ons helpcentrum. Hier vind je ook het antwoord op veelgestelde vragen. Doe er je voordeel mee.  

Al met al is de overgrote meerderheid van zowel leerlingen als collega’s positief over onze lesmethodes. Collega’s geven ons gemiddeld een 7,6, en leerlingen beoordelen ons met een gemiddelde van 8,1!  

Jouw feedback is waardevol 
 De komende maanden gebruiken we de feedback om de methode nog beter te maken voor het nieuwe schooljaar. Wil je ook feedback geven? Bel, mail of whatsapp ons of gebruik de feedbackknop, onderaan iedere les van Methode M.  
 
Alleen samen maken we de beste methode voor maatschappijvakken! 

Opdracht: Europapaparlement!

De Europese Parlementsverkiezingen zijn, gezien de geopolitieke verhoudingen op dit moment in Europa, misschien wel interessanter dan ooit, maar tegelijkertijd een ver-van-je-bedshow voor veel van onze leerlingen. Met deze les proberen wij het jou als docent iets makkelijker te maken om voor de leerlingen het belang van deze verkiezingen inzichtelijk te krijgen.

Op donderdag 6 juni zijn de stembussen in Nederland geopend. Tot die tijd vinden wij het noodzakelijk aandacht te besteden aan deze Europese Parlementsverkiezingen. Wij doen dat in deze les niet door in te zoomen op de, voor onze doelgroep, vrij ingewikkelde bestuursorganen die de Europese Unie rijk is. Wat wij belangrijk vinden in deze les is dat de leerling weet waarom de verkiezingen er zijn en wat de EU concreet voor hen betekent.

Foto: Ali Levlog

In deze les bespreken we waarom de Europese Unie bestaat, wat het Europees Parlement (waarop wordt gestemd 6 juni) precies doet en hoe de verkiezingen in zijn werk gaan. Dit doen wij aan de hand van actuele voorbeelden die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. We sluiten deze les af met een reeks stellingen waarbij de docent aan de hand van een onderwijsleergesprek met de klas de uitslag van deze ‘swiper’ kan bespreken.

Deze gratis les van Methode M helpt jou om dit onderwerp, dat vaak als lastig wordt ervaren, bespreekbaar te maken in de klas. Doe er je voordeel mee en stay tuned op Methode M: de meest actuele methode voor maatschappijleer, maatschappijkunde en burgerschap!

Bekijk deze opdracht op Methode M

Deze opdrachten zijn een onderdeel van Methode M, de lesmethode voor burgerschap, maatschappijleer en maatschappijkunde. Neem een gratis proeflicentie van 3 weken.

Opdracht 4 en 5 mei

Vrijheid betekent voor iedereen iets anders. Voor de ene leerling is dit zijn wie je wil zijn, voor de ander zeggen wat je wil zeggen of geloven in wie je wil geloven. Welke vrijheid is dan het belangrijkste? Ook dat is weer per persoon verschillend en kan in de klas reden tot discussie zijn, want verschillende vrijheden kunnen met elkaar botsen. Hier staan wij in deze les bij stil.

Ook leggen wij uit waarom 4 en 5 mei belangrijke dagen zijn in Nederland. We zijn benieuwd wat herdenken voor jouw leerlingen betekent, want ieder doet dit op een eigen manier. Met de ‘extra’ ga je met de klas bekijken hoe (on)vrij de wereld om ons heen eruit ziet en bekijken we vrijheid in Nederland in verhouding tot andere landen.

Bekijk deze opdracht op Methode M

Deze opdrachten zijn een onderdeel van Methode M, de lesmethode voor burgerschap, maatschappijleer en maatschappijkunde. Neem een gratis proeflicentie van 3 weken.

Nieuwe kerndoelen burgerschap

Na bijna twee jaar vol ongeduld werden in maart 2024 eindelijk de nieuwe conceptkerndoelen gepresenteerd. Een team van leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts heeft de oorspronkelijke bouwstenen van curriculum.nu aangescherpt en geactualiseerd.

Wat gaat er inhoudelijk veranderen?

Let op! De kerndoelen die nu zijn gepresenteerd zijn conceptueel. Het komende jaar worden ze “beproefd in het onderwijsveld” en daarna moeten ze nog worden vastgesteld door de Tweede Kamer. De officiële goedkeuring van de kerndoelen is dus sterk afhankelijk van de wetgever.

Er zijn drie domeinen, daarbinnen heb je telkens kerndoelen met een doelzin:

A. Schoolcultuur
1. Schoolcultuur: De school zorgt voor een democratische cultuur.

B. Samenleving en democratie
2. Diversiteit: De leerling handelt respectvol vanuit kennis over een diverse samenleving.
3. Democratische waarden: De leerling geeft aan hoe diens handelen verbonden is met democratische waarden.
4. Maatschappelijke betrokkenheid: De leerling verkent verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan de samenleving.
5. Democratische betrokkenheid: De leerling verkent hoe die democratisch handelen binnen de democratische rechtsstaat kan vormgeven.

C. Maatschappelijke vraagstukken
6. Maatschappelijke vraagstukken: De leerling weegt af welke mogelijkheden die heeft om ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken te handelen.

Deze kerndoelen gelden voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs krijgt maatschappijleer een vernieuwing met uitbreiding van de burgerschapsdoelen.

Heb je hulp nodig bij het integreren van burgerschap binnen de school? Wij werken samen met VRIE Burgerschapseducatie: advies, cursussen en meer voor scholen in het primair- en voortgezet onderwijs.

Waarom worden er nieuwe kerndoelen voor burgerschap ontwikkeld?

Er is een aangescherpte wet burgerschap. Er zijn door SLO burgerkaarten ontwikkeld om de wet meer handen en voeten te geven. Desalniettemin blijft het onderwijsveld aangeven dat dit nog steeds onduidelijk is: op welke manier moet je er invulling aangeven. Voor scholen vormen kerndoelen een bekend leidraad om lessen of projecten op te baseren, juist nu de inspectie streng toezicht houdt op het gebied van burgerschap.

Methode M voor burgerschap

Onze methode voor burgerschap is compact en compleet. Het zijn telkens 20 lessen die je los van elkaar kan inpassen in je bestaande lesprogramma en waarmee je voldoet aan de wet op burgerschap.

Voor het basisonderwijs hebben we de burgerschapskaarten, voor het voortgezet onderwijs en mbo hebben we een module ‘Onderbouw’ en een module ‘Bovenbouw’.

Burgerschapsonderwijs groeit!

De aandacht voor burgerschapsonderwijs groeit en wij groeien mee. Daarom komen we met extra differentiatie voor onze lessen burgerschap. Daarmee heb je dezelfde burgerschapsinhouden, maar nu passend voor ieder niveau.

Taalniveau en didactiek

Voor ieder niveau bieden wij lessen burgerschap op maat. Niet alleen voor vmbo, havo of vwo, maar ook voor het basisonderwijs, mbo en het praktijkonderwijs. De thema’s zijn nagenoeg hetzelfde, maar het taalniveau en de didactiek verschillen. Zo stel jij met Methode M eenvoudig een complete leerlijn samen voor de hele school.

Een voorbeeld van de leerlijn burgerschap

Differentiatie in de klas

Uniek bij Methode M is de mogelijkheid om op leerlingniveau te differentiëren. Heb jij een gemixt niveau in de klas? Stem dan de lessen burgerschap af op het niveau van de leerling. De leerdoelen zijn hetzelfde voor elk niveau, alleen de uitdaging is verschillend. De eindopdracht is voor alle niveaus nagenoeg gelijk.

Onderbouw en bovenbouw

De thema’s zijn afgestemd op de doelgroep. Denk voor de onderbouw aan lessen als pesten en sexting. Waarbij de leerlingen meer naar zichzelf kijken ten op zichte van de maatschappij. Terwijl in de module voor de bovenbouw de grotere thema’s worden besproken. Bijvoorbeeld over drugs en criminaliteit, ons slavernijverleden of vluchtelingen in Nederland.

Borging en samenhang

Onze lessen zijn los van elkaar in te zetten, maar hebben dezelfde herkenbaar structuur en zijn gekoppeld aan de onderwijsdoelen zoals is vastgelegd in de wet op burgerschap. Ook zullen alle thema’s worden afgesloten met een reflectieopdracht. Leerlingen worden uitgedaagd om na te denken over de onderwerpen en hun eigen rol hierin.

Ieder thema heeft een (creatieve) verwerkingsopdracht. We werken aan de mogelijkheid dat alle leerlingen het resultaat van hun gemaakte product uploaden. Hiermee heeft de leerling, na het doorlopen van de lessen, een portfolio gevuld en de school het burgerschapsonderwijs geborgd.

Opdracht: Jouw mentale gezondheid

‘De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk’, lezen we steeds vaker in de media. Deze druk uit zich in allerlei vormen in jouw klaslokaal: van onverklaarbaar brutaal gedrag tot een erg timide leerling die geen motivatie lijkt te hebben. Dit gedrag heeft altijd een aanleiding. Volgens onderzoeken heeft ook Covid-19 heeft hier een aandeel in gehad.

Wij vinden het belangrijk om het mentale welzijn onder jongeren te bespreken in de klas. Het doel van onze opdracht ‘jouw mentale gezondheid’ is om dit gevoelige onderwerp bespreekbaar te maken. Denk aan zaken als stress, eenzaamheid, eetstoornissen tot zelfdodingsgedachten aan toe. We staan in deze les stil bij mogelijke oorzaken van somberheid bij jongeren, het effect van het gebruik van sociale media op hun welzijn en we geven tips over wat je kunt doen om jezelf of iemand anders te helpen die kampt met mentale klachten.

Deze gratis les van Methode M helpt jou om dit onderwerp, dat vaak als lastig wordt ervaren, bespreekbaar te maken in de klas. Doe er je voordeel mee en stay tuned op Methode M: de meest actuele methode voor maatschappijleer, maatschappijkunde en burgerschap!

Bekijk deze opdracht op Methode M

Deze opdrachten zijn een onderdeel van Methode M, de lesmethode voor burgerschap, maatschappijleer en maatschappijkunde. Neem een gratis proeflicentie van 3 weken.

De wet op burgerschap en de inspectie

De onderwijsinspectie heeft in het kader van het masterplan basisvaardigheden burgerschap extra aandacht voor de wet op burgerschap en hoe scholen deze toepassen. Wanneer een school onvoldoende kan aantonen daadwerkelijk aan burgerschap te werken krijgen ze van de inspectie een herstelopdracht.

Wat zijn de eisen voor scholen omtrent burgerschap?

De enige wettelijke eis die wordt gesteld, is de “Wet op het Burgerschap”. Tot het moment dat de conceptkerndoelen door de Tweede Kamer zijn goedgekeurd, geldt enkel de wet zelf. De bouwstenen, de conceptkerndoelen, en de vier competenties van Ten Dam zijn slechts een houvast om je burgerschapsonderwijs op te bouwen.

Je moet dus voldoen aan de wet.

Lees verder

Kerstpuzzel 2023

Wat een jaar. 2023. Twee keer verkiezingen, natuurrampen, klimaat, oorlog en het einde lijkt nog niet in zicht. Hoe goed is het geheugen van jouw leerlingen? En anders laat je ze het lekker opzoeken. In ieder geval gegarandeerd een uurtje plezier!

Ga direct naar de Kerstpuzzel

Wint jouw klas de lekkerste slagroomtaart?

Vul de les met de kerstpuzzel in zoals je zelf wilt, maar stuurt jouw klas de juiste inzending voor 24 december naar ons toe, dan maken jullie kans op de lekkerste slagroomtaart van Nederland! Vorig jaar ging de taart naar H3B4 van het Fioretti College in Hillegom. Let op: Alleen Methode M-scholen dingen mee naar de slagroomtaart.

Week van de Mediawijsheid 2023 #hierniet

Wil je in de week van de mediawijsheid extra aandacht besteden aan dit onderwerp? Dat kan met het lesmateriaal van Methode M. Speciaal voor de week van de Mediawijsheid zetten we de onderstaande vier lessen gratis voor iedereen open.

Het thema van de Week van de Mediawijsheid 2023 is #hierniet

Als je actief bent op sociale media krijg je te maken met reacties. Vaak zijn deze positief, maar ook negatieve berichten kunnen de overhand krijgen. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar er zijn grenzen. Haatspraak? Scheldpartijen? Kwetsende opmerkingen of ongepaste ‘humor’? #hierniet

Bron: weekvandemediawijsheid.nl

Deze vier lessen van Methode M zijn gratis te gebruiken

Sociale media afspraken

Telefoon, telefoon en nog eens telefoon! De hele dag zie je mensen kijken op hun telefoon. Deze les gaat over het gebruik van social media en hoe je daar samen afspraken over kunt maken.

Een les over het maken van afspraken in groepschats. (10 – 16 jaar)

Wat is nepnieuws?

Nieuws dat niet waar blijkt te zijn. Heb jij het wel eens meegemaakt? Iedereen kan nieuwtjes delen via sociale media maar zijn ze dan ook allemaal waar? In deze les leer je wat nepnieuws is.

Een les over het herkennen van nepnieuws. (10 – 16 jaar)

Dit is privé

Oké, wees eerlijk: Hoeveel tijd besteed jij aan TikTok, Snapchat, Instagram of Twitch? Méér dan je eigenlijk zou willen, of niet? Het werkt verslavend, hè?

Een les over TikTok en privacy. (14 – 18 jaar)

Sexting

Sexting is leuk en heel spannend. En het gebeurt al jaren! Ook toen er nog geen mobieltjes waren, werden er al spannende foto’s en video’s gemaakt. Deze kon je dan thuis stiekem bewaren in de kast. Maar nu gaat dat héél anders: een foto is zo gemaakt, verstuurd… en ook doorgestuurd. Oeps!

Een les over het verstandig omgaan met sexting. (14 – 18 jaar)

Het hele jaar mediawijs met jouw leerlingen? Bekijk dan ook eens de module Mediawijs voor maatschappijleer.

Opdracht: Israël-Palestina, gevoelige onderwerpen in de klas

De recente escalatie tussen Israël en de Palestijnen in de Gazastrook is volop in de media en houdt veel van onze leerlingen bezig. Wellicht komen leerlingen onrustig je les binnen met verhalen vol sensatie of schokkende videobeelden. Wat kun je dan doen?

Het doel van onze opdracht ‘Israël-Palestina, gevoelige onderwerpen in de klas’ is om leerkrachten een handleiding toe te reiken als het gaat om dergelijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Je krijgt van ons handvatten hoe je welke afspraken kunt maken samen met de klas om het gesprek samen op een veilige en respectvolle manier aan te gaan. De les eindigt met een gedeelte voor leerlingen waarin zij zelf aan de slag gaan met het thema subjectiviteit in de media en het tegengaan van wij/zij-denken en polarisatie.

Deze gratis les van Methode M helpt jou om dit onderwerp, dat vaak als lastig wordt ervaren, bespreekbaar te maken in de klas. Doe er je voordeel mee en stay tuned op Methode M: de meest actuele methode voor maatschappijleer, maatschappijkunde en burgerschap!

Bekijk deze opdracht op Methode M

Deze opdrachten zijn een onderdeel van Methode M, de lesmethode voor burgerschap, maatschappijleer en maatschappijkunde. Neem een gratis proeflicentie van 3 weken.